คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์

ขอแสดงความยินดีกับ

นายวีระศักดิ์ โสมาบุตร

คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ที่รับการคัดเลือกเป็นครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ในโครงการพัฒนาครูเพื่อการจัดการเรียนรู้สู่ฐานสมรรถนะ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร