หมวดหมู่: การมีส่วนร่วม

ติดตาม ตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนทุนพระราชทาน ม ท.ศ. รุ่นที่ ๑๔ นางสาวเกวลิน สีชาลี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ม.๕/๓

วันพุธที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ นาย…

ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร คณะครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ร่วมกิจกรรมปลูกข้าว ดำนา ทอดผ้าป่าทำบุญหา พ่อแม่

TO BE NUMBER ONE โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์นำนักเรียนจำนวน ๑๒๐ คน เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลกร่วมกับอำเภอคำเขื่อนแก้ว

วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ งาน TO…